Договір на вивезення ТПВ

05.10.2017

ДОГОВІР о/р ________________
про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

с.Космач ______ _____________________20___ р.

Комунальне підприємства «КАРПАТИ-КПБ» в особі директора Уперука Петра Васильовича що діє на підставі Статуту затвердженого сесією Космацької сільської ради ОТГ (далі - Виконавець),
(найменування органу)
з однієї сторони, і __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником, або найменування організації)
в особі _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, уклали цей договір відповідно
(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника, підстава)
до типового договору затвердженого постановою КМУ №1070 від 10.12.2008 р. про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги) на підставі рішення сесії Космацької сільської ради від ___ ________ 2017 р. № ____ «Про розрахунок тарифів на вивезення твердих побутових відходів КП «КАРПАТИ-КПБ»для Космацької сільської ради ОТГ»
2. Перелік послуг
2.1. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі-ТПВ).
2.2. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною схемою, або мішками.
2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 120 літрів, що належать виконавцеві, або мішки 60 літрів, що належать споживачеві. Виконавець вивозить тверді відходи з 9-00 до 24-00 години.
2.4. Для вивезення ТПВ споживач зобов'язаний з 8 до 9 год. виставити у місцях, погоджених з виконавцем, закриті ємкості з відходами, кількість та розмір узгоджуються та зазначаються у додатковій угоді, яка є невід'ємною частиною даного договору.
2.5. Вивезення великогабаритних і ремонтних відходів проводиться за додатковою домовленістю та оплатою. Вивіз великогабаритних і ремонтних відходів здійснюється за письмовою заявою Споживача.
2.6. Завантаження відходів з контейнерів здійснюється: Виконавцем.
Великогабаритні і ремонтні відходи завантажуються замовником.
2.7. Виконавець вивозить: тверді побутові відходи за графіком,.
2.8. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення:
- твердих побутових відходів, визначаються Виконавцем;
- великогабаритних та ремонтних відходів визначаються виконавцем.
3.Вимірювання обсягу,визначення вартості та якості послуг
3.1. Обсяг, та розрахунок вартості надання послуг розраховується Виконавцем на підставі рішення сесії Космацької сільської ради від ___ ________ 2017 р. № ____ «Про розрахунок тарифів на вивезення твердих побутових відходів КП «КАРПАТИ-КПБ»для Космацької сільської ради ОТГ» і визначається у додатковій угоді, що є невід'ємною частиною договору.
4. Оплата послуг
4.1.Розрахунковим періодом є календарний місяць.
4.2. Розмір оплати за послуги визначається у додатковій угоді, що є невід'ємною частиною договору.
4.3. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа попереднього розрахункового періоду. За бажанням споживача можуть вноситися платежі за кілька місяців наперед, але не більше як за шість місяців.
4.4.Послуги оплачуються в безготівковій формі.
4.5. Плата вноситься на розрахунковий рахунок № 26005300029727
МФО 336503
код ЄДРПОУ 41541759
у Ощадному банку України
4.6. У разі зміни вартості послуги, виконавець повідомляє у 30 денний ремін безпосередньо в засобах масової інформації, або на офіційному сайті Космацької ОТГ
5. Права та обов'язки споживача
5.1. Споживач має право на:
1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;
2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі, підтверджених в установленому законом порядку.Відшкодування буде здійснюватись шляхом перерахунку за фактично надані послуги і зарахуванням зайво нарахованих коштів на рахунок попередньої оплати.
3) усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;
4) внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
5) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів, якщо своїми діями виконавець наніс збитків споживачу;
6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
5.2. Споживач зобов'язується:
1) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення ТПВ;
2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;
3) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;
4) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані;
5) забезпечити належне збирання та зберігання відходів,
6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.
6. Права та обов'язки виконавця
6.1. Виконавець має право вимагати від споживача:
1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчикі,що перебувають у власності Споживача;
2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню.
3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів( при наявності спеціальних контейнерів).
4) у разі прострочення Споживачем платежу протягом одного місяця тимчасово вживати всіх заходів, передбачених законом для вимоги оплатити згідно з умовами договору.
5) у разі прострочення платежу протягом двох місяців - направляти листи (заяви, повідомлення, претензії, документи) Споживачу, в органи місцевого самоврядування, судові, правоохоронні та контролюючі органи тощо, а також припинити надання послуг до повної сплати боргу.
6.2. Виконавець зобов'язується:
1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;
2) погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових, великогабаритних і ремонтних відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно - технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків, що перебувають у власності Виконавця;
4) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
5) ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення.
6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;
7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;
8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;
9) прибувати протягом 3 днів на виклик споживача і усувати протягом 5 днів недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом 7 робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;
10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
11) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.
7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору
7.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:
1) несвоєчасне внесення плати за послуги;
2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.
7.2. Виконавець несе відповідальність за:
1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;
8. Розв'язання спорів
8.1. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
9. Форс-мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань за цим договором якщо вони зумовлені форс-мажорними обставинами (дією непереборної сили): війна, воєнні дії, дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, що унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань та інші обставини.
10. Строк дії цього договору
10.1. Договір діє з « ____ »_________20___ р. до «____»_________20___ р.
10.2. З дати набрання чинності цим договором всі попередні переговори, домовленості та листування Сторін з питань, врегульованих цим договором, втрачають силу.
11. Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору
11.1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.
11.2. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення чергового строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.
11.3. Дія договору припиняється у разі, коли:
- закінчився строк, на який його укладено;
Договір припиняється у разі неможливості виконавцем надавати послуги передбачені даним договором, також в інших випадках, передбачених законом.
12. Прикінцеві положення
12.1. Цей договір складено у двох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.
Споживач шляхом підписання цього Договору надає згоду Виконавцю на обробку своїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем бази персональних даних контрагентів( споживачів) Виконавця з метою забезпечення надання послуг за цим Договором, реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, а також Споживач шляхом підписання цього Договору засвідчує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних із зазначеною вище метою та про його права у зв'язку із цим згідно Закону України « Про захист персональних даних» ______________________________________________________________ _________________________________
( П.І.Б споживача.) (підпис споживача)
Юридичні адреси та реквізити сторін
Виконавець Споживач
Комунальне підприємство «КАРПАТИ-КПБ» _____________________________________________________________
р/р 26005300029727 інд.____________, Івано-Франківська область
МФО 336503 Косівський район, с.______________
АТ «ОЩАДБАНК» вул.( пров.кут,присілок)__________________________ буд.____кв.____
78640, Івано-Франківська область Паспорт: серія ______ № _____________________________
Косівський район, с.Космач Ідентифікаційний код________________________________
вул. Шевченка, 4/1 виданий: ___________________________________________
Ідентифікаційний код 41541759 ___________________________________________________
тел. 098-068-24-04 Контактний телефон_________________________________
М.П.
_____________________________________ _____________
Директор ___________________ П.В.Уперук ( П.І.Б споживача.) (підпис споживача)

Додаткова угода до договору 
о/р________________ від ___ ________________ 20___ р.

Дана угода є невід'ємною частиною договору і діє на весь період дії договору.

Вимірювання обсягу,визначення вартості послуг
Обсяг, та розрахунок вартості надання послуг розраховується Виконавцем на підставі рішення сесії Космацької сільської ради від ___ ________ 2017 р. № ____ «Про розрахунок тарифів на вивезення твердих побутових відходів КП «КАРПАТИ-КПБ»для Космацької сільської ради ОТГ» і становить:- для населення приватного сектора на одну особу - 10,54 грн.;
Обсяг сміття місткістю не більше як 1 контейнер на _____ літрів, або _____ мішки по 60 літрів.
- для бюджетних установ - 134,829 грн м3
- для інших організацій - 155,444 грн м3- плата з одного господарства складає ______ гривень ______ копійок;
- фактично мешкає( або зареєстрованих) за адресою надання послуг_________осіб;
- кількість сміття _______________ мішків
-місячний платіж становить ___________________гривень _____________копійок;

Юридичні адреси та реквізити сторін
Виконавець Споживач
Комунальне підприємство «КАРПАТИ-КПБ» _____________________________________________________________
р/р 26005300029727 інд.____________, Івано-Франківська область
МФО 336503 Косівський район, с.______________
АТ «ОЩАДБАНК» вул.( пров.кут,присілок)__________________________ буд.____кв.____
78640, Івано-Франківська область Паспорт: серія ______ № _____________________________
Косівський район, с.Космач Ідентифікаційний код________________________________
вул. Шевченка, 4/1 виданий: ___________________________________________
Ідентифікаційний код 41541759 ___________________________________________________
тел. 098-068-24-04 Контактний телефон_________________________________

М.П. _____________________________________ _____________
( П.І.Б споживача.) (підпис споживача)

Директор ___________________ П.В.Уперук